4 mars 2011

"Hikari no hoshi"


  

"Hikari no hoshi" de Hirosuke Hamada, illustré par Melinda Paino.